หน้าแรก

ขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ จุฬาฯ ร่วมจัดการและรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อปฏิบัติเมื่อทราบว่าเป็น โควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร

เพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation

previous arrow
next arrow
Slider

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอนเยี่ยม วิจัยเด่น บริการดี สามัคคี มีน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนึ่งภารกิจที่สำคัญของภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ภาควิชาจึงจัดเตรียมหลักสูตรสำหรับนิสิตผู้มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถผลิตบัณฑิตผู้มีคุณภาพมากกว่า 100 คน เพื่อรับใช้สังคม ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้บริหารภาคเอกชน

               เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ภาควิชาชีวเคมีจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรการสอนให้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโลก รวมถึงพัฒนาการสอนและการวิจัยให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอื่นที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้นิสิตของเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

สาระสู่สังคม

ภาควิชาชีวเคมีเป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในภาควิชา

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว