ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์

(Master of Science Program in Medical Biochemistry)

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้และใฝ่รู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาการด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาทางการแพทย์ สามารถคิดและดาเนินการวิจัยได้และผลงานวิจัยมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย ประกอบด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณการวิจัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เป้าหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีสติปัญญา และความรู้คู่คุณธรรม เพื่อดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ช่วยวิจัย ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์วิทยาศาตร์ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และเป็นนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง และมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา

ภาคภาคต้น
ปีการศึกษา2566
ภาควิชาภาควิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร4584 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 ก(1) เน้นการวิจัย และต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
 ปริญญาโท (ในเวลาราชการ)

4585 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 ก(2) เน้นการวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
 ปริญญาโท (ในเวลาราชการ)