หลักสูตร

ภาคภาคต้น
ปีการศึกษา2566
ภาควิชาภาควิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสหลักสูตร4584 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 ก(1) เน้นการวิจัย และต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
 ปริญญาโท (ในเวลาราชการ)

4585 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 ก(2) เน้นการวิจัยและต้องทำวิทยานิพนธ์ (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
 ปริญญาโท (ในเวลาราชการ)
ภาคภาคต้น
ปีการศึกษา2566
ภาควิชาภาควิชาชีวเคมี
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์
ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รหัสหลักสูตร4586 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 1.1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์ (จบโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
 ปริญญาเอก (ในเวลาราชการ)

4587 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 1.2 เน้นการทำวิทยานิพนธ์ (จบตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต)
 ปริญญาเอก (ในเวลาราชการ)

4588 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 2.1 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (จบโท เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
 ปริญญาเอก (ในเวลาราชการ)

4589 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมีทางการแพทย์
 2.2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (จบตรี เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต)
 ปริญญาเอก (ในเวลาราชการ)