ข้อมูลภาควิชา

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาชีวเคมีเป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในภาควิชา

การเรียนการสอนชีวเคมีได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับการดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย ซึ่งการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้นรับผิดชอบโดยแผนกวิชาสรีรวิทยา

ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาชีวเคมีออกจากแผนกวิชาสรีรวิทยา แผนกวิชาชีวเคมีได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นภาควิชาชีวเคมีในปัจจุบัน

คำขวัญ

สอนเยี่ยม วิจัยเด่น บริการดี สามัคคี มีน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล

วิสัยทัศน์

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
2.จัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมี และศาสตร์ที่เชื่อมโยงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ให้นิสิตแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา
3.ผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
4.ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศ

ปรัชญา

ภาควิชาชีวเคมีเป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจในภาควิชา

รายนามอดีตหัวหน้าภาควิชา

อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล