ข้อปฏิบัติเมื่อทราบว่าเป็น โควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร

ข้อปฏิบัติเมื่อทราบว่าเป็น โควิด-19 สำหรับนิสิตและบุคลากร

เพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation