อบรมออนไลน์ การใช้งาน ZOOM

เพื่อใช้ในการรียนการสอนหรือการประชุม