ภาควิชาชีวเคมี     คณะแพทยศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย