** รวบรวมข่าวสารในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ **

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ update 05/02/2559 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ update 05/02/2559
ตารางเรียนรายวิชาต่างๆ : update 04 Aug. 2015  
Research Article Appraisal (3005717) Advanced Medical Biochemistry (3005719)
Genetic Engineering (3005715) Molecular Biology of Metaboilc Diseases (3005711)
Fundamental Bioinformatics in Medical Sciences (3005718) Medical Biochemistry I (3005705)
Nutrition for Health (3005801) Biochemical and Molecular Biological Techniques (3005709)
Molecular Biology of the Gene (3005708) Cellular Biochemistry and Regulation (3005710)