ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตึกสรีรวิทยา ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

การเรียนการสอนชีวเคมีได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับการดำเนินการเรียนการสอน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย
ซึ่งการเรียนการสอนในระยะเริ่มต้นรับผิดชอบโดยแผนกวิชาสรีรวิทยา

 

ในปีพ.ศ. 2508 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกแผนกวิชาชีวเคมีออกจากแผนกวิชาสรีรวิทยา
แผนกวิชาชีวเคมีได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นภาควิชาชีวเคมีในปัจจุบัน จนถึงขณะนี้
ภาควิชาชีวเคมีได้มีอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชามาแล้วทั้งสิ้น 9 คน (10 วาระ)
เรียงตามลำดับดังนี้

1.
ศ.นพ.ประวุธ   คุณเกษม
พ.ศ. 2508 - 2523
2.
รศ.ช.เพิ่มสุข   เพ็ชรไพศิษฎ์
พ.ศ. 2523 - 2529
3.
รศ.พญ.ขนิษฐ   บูรณศิริ
พ.ศ. 2529 - 2533
4.
รศ.พญ.ธาดา   สืบหลินวงศ์
พ.ศ. 2533 - 2537
5.
รศ.ดร.จิระพันธ์   กรึงไกร
พ.ศ. 2537 - 2541
6.
ผศ.ดร.วิไล   อโนมะศิริ
พ.ศ. 2541 - 2545
7.
ศ.ปิยะรัตน์   โตสุโขวงศ์
พ.ศ. 2545 - 2549
8. ผศ.ดร.พิสิฏฐ์   ประพันธ์วัฒนะ พ.ศ. 2549 - 2555
9. ผศ.ดร.ธนัญญา  ทองตัน พ.ศ. 2555 - 2558
10.
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์   ประพันธ์วัฒนะ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน