สถานที่ติดต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10330
   
โทรศัพท ์/ โทรสาร 0-2256-4482,0-2252-4986
   
E mail address phisit.p@chula.ac.th(อ.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ: หัวหน้าภาคฯ)
cwswangkong@gmail.com (web admin)


 :

               :