บทนำ
          โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease, CHD) เป็นโรคในกลุ่มโรคหัวใจที่มีอัตราความชุกสูง เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศตะวันตกหรือในประเทศที่พัฒนาแล้ว สำหรับในประเทศไทย ตามสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2544 ระบุว่าโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับที่สามรองจากกลุ่มโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ คร่าชีวิตคนไทยไปประมาณ 25,000-30,000 คน หรือคนไทย 1 ใน 5 จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ